<input id="mfnue"><i id="mfnue"></i></input>
 • <optgroup id="mfnue"></optgroup>
 • <input id="mfnue"></input>
  <legend id="mfnue"></legend>
  <legend id="mfnue"><i id="mfnue"></i></legend>

  <track id="mfnue"></track>

  三字經網-當前為電腦版【切換為手機版
  三字經淵源 三字經作者 三字經內容簡介 寶寶學三字經
  三字經全文帶拼音 三字經全文解釋 三字經下載 故事薈萃

  三字經

  rén zhī chū
  xìng běn shàn
  xìng xiāng jìn
  xí xiāng yuǎn
  人 之 初
  性 本 善
  性 相 近
  習 相 遠
   
  gǒu bú jiào
  xìng nǎi qiān
  jiào zhī dào
  guì yǐ zhuān
  茍 不 教
  性 乃 遷
  教 之 道
  貴 以 專
   
  xī mèng mǔ
  zé lín chǔ
  zǐ bù xué
  duàn jī zhù
  昔 孟 母
  擇 鄰 處
  子 不 學
  斷 機 杼
   
  dòu yān shān
  yǒu yì fāng
  jiāo wǔ zǐ
  míng jù yáng
  竇 燕 山
  有 義 方
  教 五 子
  名 俱 揚
   
  yǎng bú jiào
  fù zhī guò
  jiào bù yán
  shī zhī duò
  養 不 教
  父 之 過
  教 不 嚴
  師 之 惰
   
  zǐ bù xué
  fēi suǒ yí
  yòu bù xué
  lǎo hé wéi
  子 不 學
  非 所 宜
  幼 不 學
  老 何 為
   
  yù bù zhuó
  bù chéng qì
  rén bù xué
  bù zhī yì
  玉 不 琢
  不 成 器
  人 不 學
  不 知 義
   
  wéi rén zǐ
  fāng shào shí
  qīn shī yǒu
  xí lǐ yí
  為 人 子
  方 少 時
  親 師 友
  習 禮 儀
   
  xiāng jiǔ líng
  néng wēn xí
  xiào yú qīn
  suǒ dāng zhí
  香 九 齡
  能 溫 席
  孝 于 親
  所 當 執
   
  róng sì suì
  néng ràng lí
  dì yú zhǎng
  yí xiān zhī
  融 四 歲
  能 讓 梨
  弟 于 長
  宜 先 知
   
  shǒu xiào tì
  cì jiàn wén
  zhī mǒu shù
  shí mǒu wén
  首 孝 悌
  次 見 聞
  知 某 數
  識 某 文
   
  yī ér shí
  shí ér bǎi
  bǎi ér qiān
  qiān ér wàn
  一 而 十
  十 而 百
  百 而 千
  千 而 萬
   
  sān cái zhě
  tiān dì rén
  sān guāng zhě
  rì yuè xīng
  三 才 者
  天 地 人
  三 光 者
  日 月 星
   
  sān gāng zhě
  jūn chén yì
  fù zǐ qīn
  fū fù shùn
  三 綱 者
  君 臣 義
  父 子 親
  夫 婦 順
   
  yuē chūn xià
  yuē qiū dōng
  cǐ sì shí
  yùn bù qióng
  曰 春 夏
  曰 秋 冬
  此 四 時
  運 不 窮
   
  yuē nán běi
  yuē xī dōng
  cǐ sì fāng
  yìng hū zhōng
  曰 南 北
  曰 西 東
  此 四 方
  應 乎 中
   
  yuē shuǐ huǒ
  mù jīn tǔ
  cǐ wǔ xíng
  běn hū shù
  曰 水 火
  木 金 土
  此 五 行
  本 乎 數
   
  shí gān zhě
  jiǎ zhì guǐ
  shí èr zhī
  zǐ zhì hài
  十 干 者
  甲 至 癸
  十 二 支
  子 至 亥
   
  yuē huáng dàov
  rì suǒ chánv
  yuē chì dào
  dāng zhōng quán
  曰 黃 道
  日 所 躔
  曰 赤 道
  當 中 權
   
  chì dào xià
  wēn nuǎn jí
  wǒ zhōng huá
  zài dōng běi
  赤 道 下
  溫 暖 極
  我 中 華
  在 東 北
   
  hán yù jūn
  shuāng lù gǎi
  yòu gāo yuán
  zuǒ dà hǎi
  寒 燠 均
  霜 露 改
  右 高 原
  左 大 海
   
  yuē jiāng hé
  yuē huái jì
  cǐ sì dú
  shuǐ zhī jì
  曰 江 河
  曰 淮 濟
  此 四 瀆
  水 之 紀
   
  yuē dài huá
  sōng héng héng
  cǐ wǔ yuè
  shān zhī míng
  曰 岱 華
  嵩 恒 衡
  此 五 岳
  山 之 名
   
  gǔ jiǔ zhōu
  jīn gǎi zhì
  chēng xíng shěng
  sān shí wǔ
  古 九 州
  今 改 制
  稱 行 省
  三 十 五
   
  yuē shì nóng
  yuē gōng shāng
  cǐ sì mín
  guó zhī liáng
  曰 士 農
  曰 工 商
  此 四 民
  國 之 良
   
  yuē rén yì
  lǐ zhì xìn
  cǐ wǔ cháng
  bù róng wěn
  曰 仁 義
  禮 智 信
  此 五 常
  不 容 紊
   
  dì suǒ shēng
  yǒu cǎo mù
  cǐ zhí wù
  biàn shuǐ lù
  地 所 生
  有 草 木
  此 植 物
  遍 水 陸
   
  yǒu chóng yú
  yǒu niǎo shòu
  cǐ dòng wù
  néng fēi zǒu
  有 蟲 魚
  有 鳥 獸
  此 動 物
  能 飛 走
   
  dào liáng shū
  mài shǔ jì
  cǐ liù gǔ
  rén suǒ shí
  稻 梁 菽
  麥 黍 稷
  此 六 谷
  人 所 食
   
  mǎ niú yáng
  jī quǎn shǐ
  cǐ liù chù
  rén suǒ sì
  馬 牛 羊
  雞 犬 豕
  此 六 畜
  人 所 飼
   
  yuē xǐ nù
  yuē āi jù
  ài wù yù
  qī qíng jù
  曰 喜 怒
  曰 哀 懼
  愛 惡 欲
  七 情 俱
   
  qīng chì huáng
  jí hēi bái
  cǐ wǔ sè
  mù suǒ shí
  青 赤 黃
  及 黑 白
  此 五 色
  目 所 識
   
  suān kǔ gān
  jí xīn xián
  cǐ wǔ wèi
  kǒu suǒ hán
  酸 苦 甘
  及 辛 咸
  此 五 味
  口 所 含
   
  shān jiāo xiāng
  jí xīng xiǔ
  cǐ wǔ xiù
  bí suǒ xiù
  膻 焦 香
  及 腥 朽
  此 五 臭
  鼻所嗅
   
  páo tǔ gé
  mù shí jīn
  sī yǔ zhú
  nǎi bā yīn
  匏 土 革
  木 石 金
  絲 與 竹
  乃 八 音
   
  yuē píng shǎng
  yuē qù rù
  cǐ sì shēng
  yí tiáo xié
  曰 平 上
  曰 去 入
  此 四 聲
  宜 調 協
   
  gāo zēng zǔ
  fù ér shēn
  shēn ér zǐ
  zǐ ér sūn
  高 曾 祖
  父 而 身
  身 而 子
  子 而 孫
   
  zì zǐ sūn
  zhì xuán zēng
  nǎi jiǔ zú
  rén zhī lún
  自 子 孫
  至 玄 曾
  乃 九 族
  人 之 倫
   
  fù zǐ ēn
  fū fù cóng
  xiōng zé yǒu
  dì zé gōng
  父 子 恩
  夫 婦 從
  兄 則 友
  弟 則 恭
   
  zhǎng yòu xù
  yǒu yǔ péng
  jūn zé jìng
  chén zé zhōng
  長 幼 序
  友 與 朋
  君 則 敬
  臣 則 忠
   
  cǐ shí yì
  rén suǒ tóng
  ng shī xù
  wù wéi bèi
  此 十 義
  人 所 同
  當 師 敘
  勿 違 背
   
  zhǎn qí shuāi
  dà xiǎo gōng
  zhì sī má
  wǔ fù zhōng
  斬 齊 衰
  大 小 功
  至 緦 麻
  五 服 終
   
  lǐ yuè shè
  yù shū shù
  gǔ liù yì
  jīn bù jù
  禮 樂 射
  御 書 數
  古 六 藝
  今 不 具
   
  wéi shū xué
  rén gòng zūn
  jì shí zì
  jiǎng shuō wén
  惟 書 學
  人 共 遵
  既 識 字
  講 說 文
   
  yǒu gǔ wén
  dà xiǎo zhuàn
  lì cǎo jì
  bù kě luàn
  有 古 文
  大 小 篆
  隸 草 繼
  不 可 亂
   
  ruò guǎng xué
  jù qí fán
  dàn lüè shuō
  néng zhī yuán
  若 廣 學
  懼 其 繁
  但 略 說
  能 知 原
   
  fán xùn méng
  xū jiǎng jiū
  xiáng xùn gǔ
  míng jù dòu
  凡 訓 蒙
  須 講 究
  詳 訓 詁
  明 句 讀
   
  wéi xué zhě
  bì yǒu chū
  xiǎo xué zhōng
  zhì sì shū
  為 學 者
  必 有 初
  小 學 終
  至 四 書
   
  lún yǔ zhě
  èr shí piān
  qún dì zǐ
  jì shàn yán
  論 語 者
  二 十 篇
  群 弟 子
  記 善 言
   
  mèng zǐ zhě
  qī piān zhǐ
  jiǎng dào dé
  shuō rén yì
  孟 子 者
  七 篇 止
  講 道 德
  說 仁 義
   
  zuò zhōng yōng
  nǎi kǒng jí
  zhōng bù piān
  yōng bù yì
  作 中 庸
  乃 孔 伋
  中 不 偏
  庸 不 易
   
  zuò dà xué
  nǎi zēng zǐ
  zì xiū qí
  zhì píng zhì
  作 大 學
  乃 曾 子
  自 修 齊
  至 平 治
   
  zhōng shū shú
  xiào jīng tōng
  rú liù jīng
  shǐ kě dú
  中 書 熟
  孝 經 通
  如 六 經
  始 可 讀
   
  shī shū yì
  lǐ chūn qiū
  hào liù jīng
  dāng jiǎng qiú
  詩 書 易
  禮 春 秋
  號 六 經
  當 講 求
   
  yǒu lián shān
  yǒu guī cáng
  yǒu zhōu yì
  sān yì xiáng
  有 連 山
  有 歸 藏
  有 周 易
  三 易 詳
   
  yǒu diǎn mó
  yǒu xùn gào
  yǒu shì mìng
  shū zhī ào
  有 典 謨
  有 訓 誥
  有 誓 命
  書 之 奧
   
  wǒ zhōu gōng
  zuò zhōu lǐ
  zhù liù guān
  cún zhì tǐ
  我 周 公
  作 周 禮
  著 六 官
  存 治 體
   
  dà xiǎo dài
  zhù lǐ jì
  shù shèng yán
  lǐ yuè bèi
  大 小 戴
  注 禮 記
  述 圣 言
  禮 樂 備
   
  yǒu guó fēng
  yǒu yǎ sòng
  hào sì shī
  dāng fěng yǒng
  有 國 風
  有 雅 頌
  號 四 詩
  當 諷 詠
   
  shī jì wáng
  chūn qiū zuò
  yù bāo biǎn
  bié shàn è
  詩 既 亡
  春 秋 作
  寓 褒 貶
  別 善 惡
   
  sān zhuàn zhě
  yǒu gōng yáng
  yǒu zuǒ shì
  yǒu gǔ liáng
  三 傳 者
  有 公 羊
  有 左 氏
  有 谷 梁
   
  ěr yǎ zhě
  shàn biàn yán
  qiú jīng xùn
  cǐ mò xiān
  爾 雅 者
  善 辨 言
  求 經 訓
  此 莫 先
   
  gǔ shèng zhù
  xiān xián zhuàn
  zhù shū bèi
  shí sān jīng
  古 圣 著
  先 賢 傳
  注 疏 備
  十 三 經
   
  zuǒ zhuàn wài
  yǒu guó yǔ
  hé qún jīng
  shù shí wǔ
  左 傳 外
  有 國 語
  合 群 經
  數 十 五
   
  jīng jì míng
  fāng dú zǐ
  cuō qí yào
  jì qí shì
  經 既 明
  方 讀 子
  撮 其 要
  記 其 事
   
  wǔ zǐ zhě
  yǒu xún yáng
  wén zhōng zǐ
  jí lǎo zhuāng
  五 子 者
  有 荀 揚
  文 中 子
  及 老 莊
   
  jīng zǐ tōng
  dú zhū shǐ
  kǎo shì xì
  zhī zhōng shǐ
  經 子 通
  讀 諸 史
  考 世 系
  知 終 始
   
  zì xī nóng
  zhì huáng dì
  hào sān huáng
  zài shàng shì
  自 羲 農
  至 黃 帝
  號 三 皇
  在 上 世
   
  táng yǒu yú
  hào èr dì
  xiāng yī xùn
  chēng shèng shì
  唐 有 虞
  號 二 帝
  相 揖 遜
  稱 盛 世
   
  xià yǒu yǔ
  shāng yǒu tāng
  zhōu wén wǔ
  chēng sān wáng
  夏 有 禹
  商 有 湯
  周 文 武
  稱 三 王
   
  xià chuán zǐ
  jiā tiān xià
  sì bǎi zǎi
  qiān xià shè
  夏 傳 子
  家 天 下
  四 百 載
  遷 夏 社
   
  tāng fá xià
  guó hào shāng
  liù bǎi zǎi
  zhì zhòu wáng
  湯 伐 夏
  國 號 商
  六 百 載
  至 紂 亡
   
  zhōu wǔ wáng
  shǐ zhū zhòu
  bā bǎi zǎi
  zuì cháng jiǔ
  周 武 王
  始 誅 紂
  八 百 載
  最 長 久
   
  zhōu gòng hé
  shǐ jì nián
  lì xuān yōu
  suì dōng qiān
  周 共 和
  始 紀 年
  歷 宣 幽
  遂 東 遷
   
  zhōu dào shuāi
  wáng gāng zhuì
  chěng gān gē
  shàng yóu shuì
  周 道 衰
  王 綱 墜
  逞 干 戈
  尚 游 說
   
  shǐ chūn qiū
  zhōng zhàn guó
  wǔ bà qiáng
  qī xióng chū
  始 春 秋
  終 戰 國
  五 霸 強
  七 雄 出
   
  yíng qín shì
  shǐ jiān bìng
  chuán èr shì
  chǔ hàn zhēng
  嬴 秦 氏
  始 兼 并
  傳 二 世
  楚 漢 爭
   
  gāo zǔ xīng
  hàn yè jiàn
  zhì xiào píng
  wáng mǎng cuàn
  高 祖 興
  漢 業 建
  至 孝 平
  王 莽 篡
   
  guāng wǔ xīng
  wéi dōng hàn
  sì bǎi nián
  zhōng yú xiàn
  光 武 興
  為 東 漢
  四 百 年
  終 于 獻
   
  wèi shǔ wú
  zhēng hàn dǐng
  hào sān guó
  qì liǎng jìn
  魏 蜀 吳
  爭 漢 鼎
  號 三 國
  迄 兩 晉
   
  sòng qí jì
  liáng chén chéng
  wéi nán cháo
  dū jīn líng
  宋 齊 繼
  梁 陳 承
  為 南 朝
  都 金 陵
   
  běi yuán wèi
  fēn dōng xī
  yǔ wén zhōu
  xīng gāo qí
  北 元 魏
  分 東 西
  宇 文 周
  興 高 齊
   
  dài zhì suí
  yī tǔ yǔ
  bù zài chuán
  shī tǒng xù
  迨 至 隋
  一 土 宇
  不 再 傳
  失 統 緒
   
  táng gāo zǔ
  qǐ yì shī
  chú suí luàn
  chuàng guó jī
  唐 高 祖
  起 義 師
  除 隋 亂
  創 國 基
   
  èr shí chuán
  sān bǎi zǎi
  liáng miè zhī
  guó nǎi gǎi
  二 十 傳
  三 百 載
  梁 滅 之
  國 乃 改
   
  liáng táng jìn
  jí hàn zhōu
  chēng wǔ dài
  jiē yǒu yóu
  梁 唐 晉
  及 漢 周
  稱 五 代
  皆 有 由
   
  zhào sòng xīng
  shòu zhōu shàn
  shí bā chuán
  nán běi hùn
  趙 宋 興
  受 周 禪
  十 八 傳
  南 北 混
   
  liáo yǔ jīn
  jiē chēng dì
  yuán miè jīn
  jué sòng shì
  遼 與 金
  皆 稱 帝
  元 滅 金
  絕 宋 世
   
  yú tú guǎng
  chāo qián dài
  jiǔ shí nián
  guó zuò fèi
  輿 圖 廣
  超 前 代
  九 十 年
  國 祚 廢
   
  dài chéng zǔ
  qiān yān jīng
  shí liù shì
  zhì chóng zhēn
  迨 成 祖
  遷 燕 京
  十 六 世
  至 崇 禎
   
  quán yān sì
  kòu rú lín
  lǐ chuǎng chū
  shén qì fén
  權 閹 肆
  寇 如 林
  李 闖 出
  神 器 焚
   
  qīng shì zǔ
  yīng jǐng mìng
  jìng sì fāng
  kè dà dìng
  清 世 祖
  膺 景 命
  靖 四 方
  克 大 定
   
  yóu kāng yōng
  lì qián jiā
  mín ān fù
  zhì jì kuā
  由 康 雍
  歷 乾 嘉
  民 安 富
  治 績 夸
   
  dào xián jiān
  biàn luàn qǐ
  shǐ yīng fǎ
  rǎo dū bǐ
  道 咸 間
  變 亂 起
  始 英 法
  擾 都 鄙
   
  tóng guāng hòu
  xuān tǒng ruò
  chuán jiǔ dì
  mǎn qīng mò
  同 光 后
  宣 統 弱
  傳 九 帝
  滿 清 歿
   
  gé mìng xīng
  fèi dì zhì
  lì xiàn fǎ
  jiàn mín guó
  革 命 興
  廢 帝 制
  立 憲 法
  建 民 國
   
  gǔ jīn shǐ
  quán zài zī
  zǎi zhì luàn
  zhī xīng shuāi
  古 今 史
  全 在 茲
  載 治 亂
  知 興 衰
   
  shǐ suī fán
  dú yǒu cì
  shǐ jì yī
  hàn shū èr
  史 雖 繁
  讀 有 次
  史 記 一
  漢 書 二
   
  hòu hàn sān
  guó zhì sì
  jiān zhèng jīng
  cān tōng jiàn
  后 漢 三
  國 志 四
  兼 證 經
  參 通 鑒
   
  dú shǐ zhě
  kǎo shí lù
  tōng gǔ jīn
  ruò qīn mù
  讀 史 者
  考 實 錄
  通 古 今
  若 親 目
   
  kǒu ér sòng
  xīn ér wéi
  zhāo yú sī
  xī yú sī
  口 而 誦
  心 而 惟
  朝 于 斯
  夕 于 斯
   
  xī zhòng ní
  shī xiàng tuó
  gǔ shèng xián
  shàng qín xué
  昔 仲 尼
  師 項 橐
  古 圣 賢
  尚 勤 學
   
  zhào zhōng lìng
  dú lǔ lùn
  bǐ jì shì
  xué qiě qín
  趙 中 令
  讀 魯 論
  彼 既 仕
  學 且 勤
   
  pī pú biān
  xuē zhú jiǎn
  bǐ wú shū
  qiě zhī miǎn
  披 蒲 編
  削 竹 簡
  彼 無 書
  且 知 勉
   
  tóu xuán liáng
  zhuī cì gǔ
  bǐ bù jiào
  zì qín kǔ
  頭 懸 梁
  錐 刺 股
  彼 不 教
  自 勤 苦
   
  rú náng yíng
  rú yìng xuě
  jiā suī pín
  xué bù chuò
  如 囊 螢
  如 映 雪
  家 雖 貧
  學 不 輟
   
  rú fù xīn
  rú guà jiǎo
  shēn suī láo
  yóu kǔ zhuó
  如 負 薪
  如 掛 角
  身 雖 勞
  猶 苦 卓
   
  sū lǎo quán
  èr shí qī
  shǐ fā fèn
  dú shū jí
  蘇 老 泉
  二 十 七
  始 發 憤
  讀 書 籍
   
  bǐ jì lǎo
  yóu huǐ chí
  ěr xiǎo shēng
  yí zǎo sī
  彼 既 老
  猶 悔 遲
  爾 小 生
  宜 早 思
   
  ruò liáng hào
  bā shí èr
  duì dà tíng
  kuí duō shì
  若 梁 灝
  八 十 二
  對 大 廷
  魁 多 士
   
  bǐ jì chéng
  zhòng chēng yì
  ěr xiǎo shēng
  yí lì zhì
  彼 既 成
  眾 稱 異
  爾 小 生
  宜 立 志
   
  yíng bā suì
  néng yǒng shī
  mì qī suì
  néng fù qí
  瑩 八 歲
  能 詠 詩
  泌 七 歲
  能 賦 棋
   
  bǐ yǐng wù
  rén chēng qí
  ěr yòu xué
  dāng xiào zhī
  彼 穎 悟
  人 稱 奇
  爾 幼 學
  當 效 之
   
  cài wén jī
  néng biàn qín
  xiè dào yùn
  néng yǒng yín
  蔡 文 姬
  能 辯 琴
  謝 道 韞
  能 詠 吟
   
  bǐ nǚ zǐ
  qiě cōng mǐn
  ěr nán zǐ
  dāng zì jǐng
  彼 女 子
  且 聰 敏
  爾 男 子
  當 自 警
   
  táng liú yàn
  fāng qī suì
  jǔ shén tóng
  zuò zhèng zì
  唐 劉 晏
  方 七 歲
  舉 神 童
  作 正 字
   
  bǐ suī yòu
  shēn yǐ shì
  yǒu wéi zhě
  yì ruò shì
  彼 雖 幼
  身 已 仕
  有 為 者
  亦 若 是
   
  quǎn shǒu yè
  jī sī chén
  gǒu bù xué
  hé wéi rén
  犬 守 夜
  雞 司 晨
  茍 不 學
  曷 為 人
   
  cán tǔ sī
  fēng niàng mì
  rén bù xué
  bù rú wù
  蠶 吐 絲
  蜂 釀 蜜
  人 不 學
  不 如 物
   
  yòu xí yè
  zhuàng zhì shēn
  shàng kuāng guó
  xià lì mín
  幼 習 業
  壯 致 身
  上 匡 國
  下 利 民
   
  yáng míng shēng
  xiǎn fù mǔ
  guāng yú qián
  yù yú hòu
  揚 名 聲
  顯 父 母
  光 于 前
  裕 于 后
   
  rén yí zǐ
  jīn mǎn yíng
  wǒ jiào zǐ
  wéi yī jīng
  人 遺 子
  金 滿 贏
  我 教 子
  唯 一 經
   
  qín yǒu gōng
  xì wú yì
  jiè zhī zāi
  yí miǎn lì
  勤 有 功
  戲 無 益
  戒 之 哉
  宜 勉 力
   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------


  三字經全文解釋查看目錄

           
  av